سوالات متداول


حساب حقوق پرداختنی و یا بعضی از بدهی ها را در سند حقوق می خواهیم به ریز ثبت شود و یا بر عکس چه کار باید بکنیم؟

در بخش ارتباطات، ردیف معرفی حساب ها در جداول مربوط به بانک - بدهی و کسور سهم کارمند و کارفرما چنانچه گزینه ي جمع تیک نداشته باشد به ریز و اگر تیک داشته باشد در سند جمع ثبت می شود

ورود به سیستم خطا می دهد

sql native را از سایت دانلود و نصب نمایید

بعضی از مزایای حقوق در اسفند ماه 29 روزه محاسبه میشود

با توجه به ده رقمی شدن تاریخ در نگارش جدید سال 1398 کبیسه در نظر گرفته می شود برای رفع این اشکال آخرین نگارش سیستم حقوق را از سایت دانلود نمایید.

در ورود به سیستم حقوق خطای سال مالی می دهد

1- آخرین نگارش را  از سیستم دانلود کنید

2- بررسی نمایید دوره ی مالی مربوط به سال و ماه اجرای حقوق در حسابداری مالی ایجاد شده باشد


ask

سوال بپرسیـــد

ارسال سوال

در صورتی که پاسخ سوال خود را نیافتید، سوال خود را مطرح کنید.